Thesis about biochemistry

Biochemistry Admission Requirements and Application Procedures Admission Requirements Admission is based on the candidate’s academic record, letters of recommendation, curriculum vitae, and personal statement. A minimum grade point average of / (B+) is required. Once a student has submitted all the required documents, the applicant’s file will be reviewed by the Graduate Admission Committee. Files that do not meet the minimum requirement will not be considered. Applicants must also be accepted by a research supervisor who is a faculty member or associate member of the Department of Biochemistry. Recommendation for admission will be made once the applicant has secured a supervisor and adequate financial support. Financial support should be in the form of a stipend from the supervisor's research grant or a fellowship held by the student.

If the student has explored all other options and still wish to change supervisors, he or she should talk to the graduate program director. If the supervisor happens to be the graduate program director, the student should talk to the chair of the academic unit. If the student remains uncertain or dissatisfied, he or she should talk to the vice-dean graduate studies of his/her home faculty. Beyond that, the student can talk to the university ombudsperson. The student can request that the exchanges with any or all of these individuals (directors, vice-dean, ombudsperson) remain confidential.

Ro ś liny i grzyby s ą organizmami, ś ci ś le zwi ą zanymi ze ś rodowiskiem w którym egzystuj ą . Jednoczesnie nie s ą bezbronnie skazane na swój los.
W czasie ewolucji rozwine ł y rozmaite mechanizmy, umozliwiaj ą ce im na wiele sposobów, komunikacje, jak równie ż obrone przed otoczeniem. Aby to osi ą gn ąć produkuj ą ogromn ą ró ż norodno ść zwi ą zków chemicznych,przede wszystkim wyspecjalizowane zwi ą zki organiczne, tzw. Metabolity sekundarne.            

W Leibnizkim instytucie biochemii ro ś lin, mi ę dzynarodowy zespó ł naukowców, wykorzystuj ą c wysokie kompetencje biologiczne i chemiczne, rozwi ą zuje z ł o ż one procesy wzajemnego oddzia ł ywania organizmów z ich biotycznym i abiotycznym otoczeniem. U podstaw tych bada ń stoj ą analizy sk ł adników naturalnych grzybów i ro ś lin, ich znaczenie jak równie ż badanie molekularnych mechanizmów b ę d ą cych podstaw ą wzajemnego oddzia ł ywania.

Uzyskane informacje mog ą by ć skutecznie wykorzystane w produkcji ro ś linnej, biotechnologii lub w rozwoju substancji czynnych takich jak np. ś rodki medyczne. W konsekwencji s ł uza zdrowiu, wy ż ywieniu zarówno ludzi, zwierz ą t jak i ro ś lin.

Thesis about biochemistry

thesis about biochemistry

Media:

thesis about biochemistrythesis about biochemistrythesis about biochemistrythesis about biochemistry